Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad voor het algemeen belang van de school. De MR denkt mee over het beleid van de school. De raad heeft vaak een adviserende rol, maar kan ook een beslissende rol hebben in beleidszaken.

Deze raad vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en wordt ook gekozen uit ouders en leerkrachten.

Wat betekent deze raad voor u als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen, maar de MR is bedoeld voor ‘het algemeen belang’. Dat betekent dat het gaat over zaken die belangrijk kunnen zijn voor iedereen die met de school te maken heeft. Dit zijn zaken die alle betrokkenen aan kunnen gaan en gevolgen kunnen hebben voor al deze mensen. Het zijn dus géén individuele problemen.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. U bent het niet eens bent met het pestbeleid dat de school hanteert. Dit kunt u dan bespreken met de MR. De MR kan dan daarna hierover aan de directie voorstellen doen en de standpunten kenbaar maken.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 6 leden. Dit zijn 3 leden die de ouders vertegenwoordigen en 3 leden die de leerkrachten vertegenwoordigen. Zowel de ouders als het personeel kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers.

Ieder lid van de MR is vertegenwoordiger voor 3 jaar en kan zich hierna herkiesbaar stellen. Wanneer er minder dan 3 kandidaten zijn of net genoeg kandidaten zijn om de functie in te vullen, zijn er geen verkiezingen nodig en worden deze niet gehouden.

Huidige samenstelling

Momenteel zijn de vertegenwoordigers van het personeel:

 • Armanda Bakx (voorzitter)
 • Hobie van Steen
 • Nanny Denissen

De huidige vertegenwoordigers van de ouders zijn:

 • Elsemieke van den Biggelaar
 • Jacco van Popering
 • Claire van den Belt

Taken, bevoegdheden en werkwijze

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, leggen ze voor aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR en de directie overleggen over onderwerpen als:

 • verbetering van het onderwijs;
 • keuze van leermethoden;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en het samenstellen van de groepen);
 • het schoolplan;
 • de besteding van geld;
 • verdeling ruimten en lokalen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • veiligheid (in en rond de school);
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders en leerlingen;
 • leerlingbegeleiding en leerlingzorg.

Wat zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad heeft de volgende bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht Het bevoegd gezag* moet voor bepaalde besluiten vooraf de instemming van de MR krijgen. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 • Adviesrecht Het bevoegd gezag* moet advies vragen aan de MR bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden. Het bevoegd gezag mag wel een advies beargumenteerd (na uitleg van het waarom) naast zich neerleggen.
 • Recht op overleg Het MR heeft het recht om in de school te mogen overleggen.
 • Initiatiefrecht De MR mag alle zaken die de school aangaan bespreken, hierover voorstellen doen en standpunten aanbrengen.
 • Informatierecht Het bevoegd gezag* moet aan de MR tijdig alle inlichtingen verstrekken, die de MR redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van haar taak.

* Het bevoegd gezag bestaat uit: bestuur, bovenschools management en directie.

Werkwijze van de medezeggenschapsraad

 • Vergaderingen:
  • De MR vergadert ongeveer 1x in de 7 weken.
  • Indien de situatie daarom vraagt, last de MR een extra vergadering in.
  • Op verzoek van de MR is de directie bij een gedeelte van de vergaderingen aanwezig.
  • De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld.
 • Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR):*
  • De MR onderhoudt contact met GMR. Dit gebeurt via de notulen van GMR-bijeenkomsten.
  • De Linde heeft ook een vertegenwoordiging in de GMR. Dit is momenteel Ellen Bartelen.
 • Huishoudelijk reglement MR OBS De Linde:
  • De werkwijze, verkiezingsprocedure, rolverdeling en besluitvorming van de MR zijn uitgebreid vastgelegd in het huishoudelijk reglement MR OBS De Linde.
  • Vergaderdata, agenda en de vastgestelde notulen zijn te vinden op onze website.

* De GMR behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare basisscholen binnen het bestuur. Zij hebben instemmings- of adviesrecht op de plannen van het bestuur, OBO West- Brabant.

Documenten van de medezeggenschapsraad

Vragen of meer informatie over de medezeggenschapsraad

Als u meer informatie wilt, dan kunt u altijd bij de leden van de MR terecht.

U kunt uw vragen of andere zaken die u wilt bespreken ook mailen naar: mr@lindeoudgastel.nl.